صفحه اول     | خبر    رويداد    فيلم     مرکز     اکران سينماهاي تهران      سالن    روزشمار    تلويزيون

 

چهار شنبه   13 خرداد 1383،    2 ژوئن 2004


خبر > خبرهاي داخلي   خبرهاي خارجي

خبرهاي خارجي روز  3 ارديبهشت 1383


لورنس عربستان، بهترين فيلم حماسي تاريخ سينما

فيلم لارنس عربستان از سوي نشريه توتال فيلم بهعنوان بهترين فيلم حماسي تاريخ سينما معرفيشد.
نشريه انگليسي زبان توتال فيلم درنظرسنجي اخير خود فيلم لورنس عربستان ساخته تحسينبرانگيز ديويد لينرا بهعنوان برترين فيلم حماسي تاريخ سينما معرفيکرد.اين اثر که از حضور پيتر اوتول درنقش محوري سود مي جست، درسال 1962 روانه سالنهاي سينماشد و نهتنها تحسين منتقدانرا برانگيخت بلکه بهيکي از پرفروشترين فيلمهاي سال تبديلشد. منتقدان سينمايي نشريه توتال فيلم جايگاه دوم جدول بهترينهارا بهفيلم بن هور محصول سال 1959 اختصاصدادند. چارلتون هستون هنرپيشه ارزنده سينما دراين اثرکلاسيک به ايفاينقشميپرداخت.
سهگانه جنگهاي ستارهاي بهکارگرداني جورجلوکاس باغلبهبر سهگانه ارباب حلقهها جايگاه سومرا بهدستآورد و فيلم پيتر جکسون بهجايگاه چهارم قناعتکرد.اين فهرست بهبهانه نمايش فيلم تروا تنظيمشد. اين اثر که بهاقتباس از داستان هومر جلو دوربين رفت از حضور هنرپيشگاني چون براد پيت، اورلاندو بلوم و اريک بانا درنقشهاي محوري سود مي جويد. تروا درروز 21 مي(1 خرداد) درسالنهاي سينماي انگلستان بهنمايشدرميآيد.
از ديگر فيلمهايي که نامشان درفهرست آثار برگزيده توتال فيلم ديده ميشود ميتوان بهبربادرفته درمقام پنجم و قسمت دوم پدرخوانده درمقام ششم اشارهکرد. دنجولين دبير نشريه توتال فيلم تصريحکرد هرزمان که صحبت از فيلمهاي حماسي بهميان ميآيد، لورنس عربستان يکهتازاست. او در ادامه صحبتهايش افزود:اين اثر نهتنها يک درام جنگي حايز اهميتاست بلکه از موضوع هاي بزرگي چون قهرماني، دوستي و آرمانگرايي سود ميجويد. حماسيبودن يک اثر هيچ ارتباطي باکهنسالبودن آن ندارد. سهگانه ارباب حلقهها اثبات ميکند که فيلمسازان مدرننيزهمچونهمقطاران کلاسيک خود درساختاين گونه آثار توانا هستند.
فهرست کامل برترين فيلمهاي کلاسيک تاريخ سينما بهشرح ذيلاست:
1- لورنس عربستان
2- بن هور
3- جنگهاي ستارهاي
4- ارباب حلقهها
5- بر باد رفته
6- پدرخوانده 2
7- اسپارتاکوس
8- روزي روزگاري درغرب
9- Ran
10- ملکولمايکس.

نظر شما درباره خبر

عالي     خوب     متوسط     ضعيف

خبرهاي مهم يک هفته اخير                 خبرهاي مهم                 خبرهاي ماندني????? ???? ????? ???

 فيلم روز

فيلم هاي  خارجي
آمار فروش

 
 
  صفحه اول     | خبر    رويداد    فيلم     مرکز     اکران سينماهاي تهران      سالن    روزشمار    تلويزيون

معرفي ما - دعوت به همکاري - تماس با ما - راهنماي پايگاه

بازگشت به بالا

استفاده از مطالب پايگاه، با ذکر منبع بلا مانع است

درياي نور، پايگاه اينترنتي سينماي ايران و جهان                       1383 - 1380   (2004 - 2001)